I Sverige användes nästan 1,4 miljoner ton förpackningar till varor och transporter år 2020, av dessa gick 61 procent till återvinning.

ANNONS

Ny statistik över landets förpackningsavfall visar att vi under 2020 återvann 61 procent av alla förpackningar till varor och transporter som användes under 2020, men vi nådde ändå inte upp till totalmålet för återvinning av förpackningar som ligger på 65 procent.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket och den har gjorts av SMED, Svenska Miljöemissionsdata, som är ett samarbete mellan IVL, SCB, SLU och SMHI.

130 kilo förpackningar per person

Den totala mängden förpackningar som användes 2020 uppgår till 1,4 miljoner ton, vilket motsvarar 130 kilo per person. Statistiken bygger på uppgifter från företag som tillfört förpackningar till marknaden och gäller alla typer av förpackningar som använts i både hushåll och verksamheter.

”På lite längre sikt har förpackningsmängderna ökat även om det varierar mellan olika typer. Exempelvis har plastförpackningar och pantburkar ökat med mer än 20 procent sedan 2015. Däremot har mängden metallförpackningar, exklusive pantburkar, minskat under samma period”, säger Lars Viklund, handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Endast tre av nio mål nåddes

Under 2020 nåddes tre av de nio nationella målen för materialåtervinning, glas, stål och aluminium. Beräkningsmåttet ändrades och de flesta målen skärptes från och med år 2020, varför det inte går att jämföra med hur målen uppfylldes tidigare år.

ANNONS
ANNONS

Allt separat insamlat förpackningsavfall kan inte materialåtervinnas till nya produkter. Orsakerna är kopplade både till förpackningarnas ofta komplexa design och till sorterings- och återvinningsprocessernas utformning. Stora mängder förpackningsavfall slängs också i blandat avfall och får inte ens chansen att materialåtervinnas”, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet i pressmeddelandet. Hon har varit med och arbetat med rapporten.

Läs mer: Engångsförpackningar av plast behöver återvinnas mer [Dagens PS]