First North-listade Axolot Solutions genomför nu en ny nyemission på 25,2 miljoner kronor varav cirka 20 Mkr redan omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

ANNONS

Emissionen är avslutad.

Axolot tillverkar vattenreningssystem för industriella aktörer som är mer kostnads- och klimateffektiva än liknande lösningar.

Bolaget fick under året den första kommersiella order på sin vattenreningslösning och anskaffar nu kapital för att vidareutveckla försäljningskanalerna och öka tillväxttakten.

Under en investerarträff berättar Martin Ragnar, vd för Axolot, om marknadspotentialen för den patenterade vattenreningstekniken samt bolagets tillväxtstrategi.

Se hela investerarträffen här

Betydande marknadspotential

Totalmarknaden för vattenrening är i dagsläget värd över 500 miljarder dollar globalt – och väntas att växa stadigt de närmaste åren.

Axolot är geografiskt inriktade mot de finska och svenska marknaderna som uppskattas att ha ett potentiellt anläggningsvärde på cirka 14 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Enbart inom bolagets huvudmarknad, industriell vattenrening, bedöms marknadsvärdet att vara upp till 8 miljarder kronor.

För att växa och plocka marknadsandelar förlitar sig bolaget på en kombination av marknadsledande teknik och aktiv marknadsbearbetning.

Bolaget har i dag fyra kunder i Norden som provkör vattenreningstekniken – och Martin Ragnar är positiv till utsikterna för ytterligare kommersiella beställningar.

”Där hyser jag goda förväntningar om affärer i samtliga fall”, säger han.

Begränsad konkurrens

Mätt i samma typ av reningsförmåga och erbjudande har Axolot ingen konkurrens på marknaden i dag.

I stället förlitar sig industrin i en stor utsträckning på förlegad teknik som inte uppnår vare sig en hög effektivitet eller låg klimatpåverkan.

Martin Ragnar menar att marknaden är redo för Axolots lösning – och förväntar sig att efterfrågan stärks i takt med att hållbarhetskrav riktas mot industrin.

”Det råder ingen brist på möjligheter på hemmamarknaden”, konstaterar han.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Investera i bolaget som säkrar rent vatten [Dagens PS]

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet avser en nyemission med företrädesrätt i Axolot Solutions AB.

Totalt emissionsbelopp: ca 25,2 MSEK.
Antal emitterade aktier: högst 26 503 948 aktier.
Teckningskurs: 0,95 kronor per aktie.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen: 3 december 2020.
Sista dag för handel inkl.teckningsrätt: 1 december 2020.
Första dag för handel exkl. teckningsrätt: 2 december 2020.
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i Axolot Solutions äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid: 8 – 22 december 2020.
Handel med teckningsrätter: 8 december – 18 december 2020
Teckningsförbindelser och garantier: Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 20 MSEK, d v s ca 79,4 procent.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.