Beskedet att First North-listade Axolot Solutions Holding AB (publ) stärker kassan med en nyemission på 25,2 miljoner kronor skapar stora möjligheter för bolaget att flytta fram sin marknadsposition inom industriell vattenrening. 

ANNONS

Emissionen är avslutad.

Dagens PS intervjuade Axolots vd Martin Ragnar om hur han ser på framtiden och hur bolaget ska utvecklas.

Teckningstiden löper mellan 8 – 22 december 2020 och nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 20 miljoner kronor.

Martin Ragnar, du är vd på Axolot Solutions – hur skulle du beskriva Axolot?

”Axolot är ett svenskt teknikbolag som erbjuder en patenterad metod för vattenrening. Den riktar in sig på rening av smutsiga vatten inom industrin. Vår teknik gör det möjligt att recirkulera det renade vattnet. Lösningen är kostnadseffektiv och kan enkelt passas in i en befintlig industribyggnad.”

”Vi har utvecklat tekniken sedan 2014 och fick nyligen vår första kommersiella order.”

Nu genomför ni en nyemission på 25,2 miljoner kronor som är garanterad till cirka 20 miljoner kronor, vad ska ni använda pengarna till?

”Vi ska använda det anskaffade kapitalet för att finansiera tillverkning och leverans av förväntade beställningar samt för att genomföra marknadssatsningar under det kommande året.”

ANNONS
ANNONS

Vad gör er teknik speciell?

”Jämfört med traditionella reningslösningar är vår teknik mer effektiv och osedvanligt bred i sin ansats. För vissa utmaningar är tekniken unik, till exempel för att rena olja och metalljoner samtidigt eller att ta bort föroreningar ur saltvatten. ”

”Dessutom är våra anläggningar modulära vilket gör dem flexibla och lätta att passa in, men också att bygga ut när behoven ökar. I kombination med den kompakta designen gör det att anläggningarna är enkla att använda i industrin.”

Hur ser er IP-strategi ut?

”Patent är ett strategiskt verktyg som vi jobbar långsiktigt med. Vi skyddar nya uppfinningar och fyller på så vis kontinuerligt på vår patentportfölj. Såväl utveckling med bäring på teknikens design som dess applikationer är föremål för patentskydd.”

”I dag har vi patent och inneliggande patentansökningar inom fem patentfamiljer. På det sättet bygger vi långsiktigt vidare på bolagets immateriella värden.”

Hur ser konkurrensen på marknaden för vattenrening ut?

”Vår tekniska lösning har faktiskt egenskaper som i många avseenden gör den unik för rening av olika industrivatten. Så jag skulle nog säga att våra konkurrenter inte har vare sig samma typ av teknik eller samma typ av förmåga.

ANNONS
ANNONS

Vi pekar ut en tydlig riktning mot framtidens industriella vattenanvändning som måste bli cirkulär och där är vi faktiskt pionjärer idag. Det gör så klart också att vi röner stort intresse bland de potentiella kunder vi talar med.”

Fler affärer och starkare omsättning 2021

Hur ser du på försäljningsprocessen under de kommande tolv månaderna?

”I både Sverige och Finland har vi en handfull kunder som vi nyligen genomfört tester av vår teknik tillsammans med. Där pågår diskussioner som vi hoppas ska kunna leda till affärer.”

”Samtidigt bearbetar vi också marknaden aktivt och utvecklar kontinuerligt våra försäljningskanaler. Så även om covid-pandemin gjort processerna mer långdragna så märker att vi att de rör sig i rätt riktning.”

Ni är inte ett särskilt stort bolag, hur definierar ni marknaden geografiskt?

”Vi är aktiva i Finland och Sverige och ser dessa länder som vår hemmamarknad. I nuläget fokuserar vi på att få igång affärerna där för att med några referenser på hemmaplan sedan kunna expandera utåt.”

”Danmark och Norge är så klart näraliggande länder i expansionshänseende. Men det råder ingen brist på potentiella kunder på hemmaplan så vi börjar helt enkelt här.”

”På sikt finns det en betydande potential för vår lösning globalt.”

När förväntar ni er att få fart på omsättningen?

ANNONS
ANNONS

”Inom de kommande tolv månaderna förväntar vi oss en ökad omsättning och vi ser ett kommersiellt genombrott med ett flertal försäljningar av system på huvudmarknaderna.”

”Varje kund räknar vi med att ha en lång relation till. Och vi bygger långsiktiga kassaflöden då kunderna förutom att köpa vår utrustning också skriver serviceavtal med oss för återkommande leveranser av service på de reaktorer som förbrukas över tid och utgör nyckelkomponenten i vår utrustning. Det gör att vi bygger en stabilitet i intäkterna, något som kommer att ge oss en mycket god lönsamhet på sikt.”

Läs mer: Möjlighet att teckna i ledande vattenreningsbolag [Dagens PS]

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet avser en nyemission med företrädesrätt i Axolot Solutions AB.

Totalt emissionsbelopp: ca 25,2 MSEK.
Antal emitterade aktier: högst 26 503 948 aktier.
Teckningskurs: 0,95 kronor per aktie.
Avstämningsdag för deltagande i emissionen: 3 december 2020.
Sista dag för handel inkl.teckningsrätt: 1 december 2020.
Första dag för handel exkl. teckningsrätt: 2 december 2020.
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i Axolot Solutions äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid: 8 – 22 december 2020.
Handel med teckningsrätter: 8 december – 18 december 2020
Teckningsförbindelser och garantier: Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 20 MSEK, d v s ca 79,4 procent.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.