Swedbank redovisar intäkter som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat. Föreslagen utdelning var något högre än väntat.

ANNONS

De totala intäkterna uppgick till 11 956 miljoner kronor (10 732), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 11 209 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 408 miljoner kronor (6 335), väntat 6 499 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3 415 miljoner kronor (3 183), väntat var 3 322 miljoner kronor.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på 5 549 miljoner kronor (4 406). Konsultkostnaderna för att hantera penningtvätts-relaterade utredningar ökade med 199 miljoner kronor och uppgick totalt till 519 miljoner kronor under kvartalet.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 407 miljoner kronor (6 326), väntat var 5 831 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 988 miljoner kronor (412). Kreditförlustnivån steg till 0,23 procent (0,10).

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet blev 5 401 miljoner kronor (5 882), väntat var 5 242 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 428 miljoner kronor (4 594), väntat var 4 115 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 3,95 kronor (4,09).

I utdelning föreslås 8,80 kronor per aktie, väntat 8,53 kronor. Föregående år var utdelningen 14,20 kronor.

Nettoresultat finansiella poster ökade till 1 218 miljoner kronor (457). Orsaken var främst en positiv värdeutveckling av aktieinnehav en i Visa och Asiakastieto, samt derivat kopplade till bankens upplåning. Även ett högre resultat inom Stora företag & Institutioner, till största delen drivet av värdejusteringar på derivat (CVA/DVA), bidrog positivt till utvecklingen.

”Vi avslutade året med ett något svagare resultat än förra kvartalet. Intäkterna växte, men kostnaderna och kreditförlusterna var också högre. Konkurrensen i svenska bolånemarknaden har ökat ytterligare vilket återspeglas i räntenettot som tyngdes av lägre bolånemarginaler. Även utlåningsvolymerna var lägre till följd av ökad konkurrens och negativa valutaeffekter”, säger vd Jens Henriksson.

ANNONS
ANNONS

Om de stigande kreditförlusterna säger Henriksson:

”Kreditförlusterna var också högre och avsåg främst ytterligare reserveringar på tidigare kända oljerelaterade problemengagemang. Vissa segment inom oljesektorn har fortfarande överskottskapacitet som behöver hanteras. Kreditkvaliteten var i övrigt fortsatt god på alla våra hemmamarknader.”

Han säger också att Swedbank siktar på att kostnaderna i år ska ligga på ungefär samma nivå som under 2019, det vill säga cirka 20 miljarder kronor. 

Swedbank, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018
Intäkter 11 956 11 209 6,7% 10 732
Räntenetto 6 408 6 499 -1,4% 6 335
Provisionsnetto 3 415 3 322 2,8% 3 183
Rörelsekostnader 5 549 4 406
Rörelseresultat före kreditförluster 6 407 5 831 9,9% 6 326
Kreditförluster -988 -554 -412
Rörelseresultat 5 401 5 242 3,0% 5 882
Nettoresultat 4 428 4 115 7,6% 4 594
Resultat per aktie, kronor 3,95 4,09
Utdelning per aktie, kronor 8,80 8,53 3,2% 14,20

Konsensusdata från Factset