Riksbanken anser att bankunionen har goda förutsättningar att fungera väl för Sverige. Däremot är beslutet om svenskt deltagande i unionen ett politiskt beslut. Det skriver Riksbankens i ett remissvar till bankunionsutredningen.

ANNONS

”Det är positivt för stabiliteten på de europeiska finansmarknaderna att bankerna inom bankunionen står under gemensam tillsyn och resolution. Svenska banker har en omfattande gränsöverskridande verksamhet, framför allt inom EU. Därför passar en EU-gemensam tillsyn och resolution den svenska banksektorn bättre än en nationell sådan”, skriver Riksbanken.

”Riksbanken tar dock inte ställning i frågan om huruvida Sverige nu bör gå med i bankunionen eller inte. Beslutet måste fattas av politiker och det kräver en sammanvägning av många olika för- och nackdelar”.

Enligt Riksbanken är den politiska avvägningen ifall förutsättningarna för ett icke-euroland är tillräckligt goda för att kunna delta i bankunionen på likvärdiga villkor som ett euroland.

ANNONS
ANNONS

Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig mot remissvarets sammantagna bedömning.