Byggbolaget Skanskas intäkter var högre än analytikernas förväntningar i första kvartalet 2020. Resultatet var betydligt högre än analytikernas förväntningarna. Orderingången kom också in på en hög nivå.

ANNONS

Nettoomsättningen steg 17,3 procent till 41 166 miljoner kronor (35 102). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 38 217 miljoner kronor. Justerat för valutaeffekter steg intäkterna med 14 procent.

Rörelseresultatet blev 2 901 miljoner kronor (488), väntat rörelseresultat var 1 591 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 7,0 procent (1,4), jämfört med väntade 4,2 procent.

Resultatet före skatt var 2 853 miljoner kronor (426), analytikerkonsensus låg på 1 559 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 2 383 miljoner kronor (335), analytikerkonsensus var på 1 274 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 5,78 kronor (0,87).

Orderingången var stark

Orderingången i byggverksamheten steg till 41 300 miljoner kronor (27 300). Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 48 procent.

ANNONS
ANNONS

Orderstocken var på 199,0 miljarder kronor per den 31 mars, jämfört med 185,4 miljarder kronor vid årsskiftet.

Det operativa kassaflödet från verksamheten var på 1 631 miljoner kronor (-1 319) i första kvartalet.

Skanska ser försämrade marknadsutsikter för de kommande tolv månaderna på de flesta marknader och affärsområden, jämfört med föregående kvartal.

Covid-19 pandemin påverkar såväl realekonomierna på Skanskas hemmamarknader som finansmarknaden i betydande omfattning. Försämrad realekonomisk situation förväntas, med lägre efterfrågan inom många branscher, lägre investeringar, ökad arbetslöshet och press på de nationella finanserna för många länder. För närvarande är det svårt att säga hur allvarlig effekten kommer att bli och hur länge den kommer att pågå.

Vd: ”Vi är på rätt väg”

”Inom Byggverksamheten visade det första kvartalet ännu en gång att vi är på rätt väg då vi fortsätter att förbättra vår lönsamhet. Verksamhetsgrenen påverkades inte väsentligt av covid-19 utbrottet då många projekt har kunnat fortsätta enligt plan och orderingången har varit stark. Vi har emellertid för närvarande en del projekt nedstängda på grund av regeringsbeslut, främst i USA och Storbritannien, och vissa projekt genomförs i långsammare takt. Detta kommer att ha en negativ påverkan på volymer och resultat en tid framöver. Att få dessa projekt tillbaka i full produktion så snart som möjligt och undvika ytterligare nedstängningar eller begränsningar i projektgenomförande är av högsta prioritet. På lång sikt kvarstår vår strategi; selektiv budgivning, förbättrat kommersiellt fokus och ökad kostnadseffektivitet”, kommenterar vd Anders Danielsson i delårsrapporten.

ANNONS
ANNONS

”Inom Bostadsutvecklingen var volymerna starka och lönsamheten bibehölls på en bra nivå under första kvartalet. Framöver kommer troligtvis konsumenters förtroende minska till följd av svagare ekonomier och ökad arbetslöshet vilket sannolikt kommer att påverka bostadsmarknaden negativt. Redan nu kan vi se att bostadsförsäljningen i början av andra kvartalet går långsammare. Anpassning till denna nya marknadssituation är vår huvudfokus”, fortsätter Anders Danielsson.

Två viktiga affärer

”Inom kommersiell fastighetsutveckling signerades två betydande och mycket lönsamma försäljningar under det första kvartalet, vilka var de främsta bidragen till en mycket stark start av 2020. Den nuvarande ekonomiska osäkerheten och riskaversionen på finansmarknaderna påverkar dock transaktionsmarknaden negativt och förväntas påverka vår försäljningsaktivitet en tid framöver. När denna osäkerhet minskar förväntas dock transaktionsaktiviteten komma tillbaka. Pandemins påverkan på reala ekonomier påverkar också vår leasingaktivitet. Vi har en tillfredställande uthyrningsgrad i vår portfölj av högkvalitativ grön projektutveckling på attraktiva platser men leasingaktiviteten förväntas sakta ned en tid framöver”, tillägger Anders Danielsson.

Skanska, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Orderingång 41 300 27 300 51,3%
Nettoomsättning 41 166 38 217 7,7% 35 102 17,3%
Rörelseresultat 2 901 1 591 82,3% 488 494,5%
Rörelsemarginal 7,0% 4,2% 1,4%
Resultat före skatt 2 853 1 559 83,0% 426 569,7%
Nettoresultat 2 383 1 274 87,0% 335 611,3%
Resultat per aktie, kronor 5,78 0,87 564,4%

Konsensusdata från Factset