Storbanken Handelsbanken redovisar intäkter i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 11 376 miljoner kronor (11 083), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 8 090 miljoner kronor (7 872), väntat 8 097 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 2 766 miljoner kronor (2 611), väntat var 2 767 miljoner kronor.

Tradingnettot uppgick till 520 miljoner kronor (303), konsensus 294 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 5 822 miljoner kronor (5 559), väntat var 5 479 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Kreditförlusterna uppgick till 151 miljoner kronor (276).

Rörelseresultatet blev 5 695 miljoner kronor (5 288), väntat var 5 089 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4 381 miljoner kronor (4 016), väntat var 3 948 miljoner kronor.

Bolaget lämnar utdelningen oförändrad på 5,50 kronor, väntat var 5,60. Banken föreslår också ett förlängt återköpsmandat.

K/I-talet uppgick till 48,8 procent (56,5). Kostnaderna minskad med 12 procent under det fjärde kvartalet. Justerat för valutakurseffekter samt engångseffekter under jämförelsekvartalet, ökade kostnaderna med 3 procent.

Handelsbanken, Mkr Q4-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2018
Intäkter 11 376 11 234 1,3% 11 083
Räntenetto 8 090 8 097 -0,1% 7 872
Provisionsnetto 2 766 2 767 -0,0% 2 611
Tradingnetto 520 294 76,9% 303
Rörelseresultat före kreditförluster 5 822 5 479 6,3% 5 559
Kreditförluster -151 -417 -276
Rörelseresultat 5 695 5 089 11,9% 5 288
Nettoresultat 4 381 3 948 11,0% 4 016
Resultat per aktie, kronor 2,05
Utdelning per aktie, kronor 5,50 5,60 -1,8% 5,50

Konsensusdata från Factset