Under årets första kvartal ökade nettoomsättningen med fem procent och EBITA uppgick till 34,4 (38,8) MSEK. Det gör att utsikterna för återstoden av 2021 har förstärkts.

ANNONS

Januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 5,0% till 677,4 MSEK (645,1)
  • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till -4,2% (6,3)
  • EBITA uppgick till 34,4 MSEK (38,8), och EBITA marginal uppgick till 5,1% (6,0)
  • EBIT uppgick till 24,2 MSEK (31,2)
  • EBIT är påverkat av förvärvskostnader om 4,1 MSEK (0,9)
  • Finansnettot uppgick till 15,2 MSEK (-3,3), positivt påverkat av valutakursförändringar av kassa i NOK
  • Resultat efter skatt ökade till 31,7 MSEK (21,4)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgår till 1,61 SEK (1,09) och efter utspädning till 1,57 SEK (1,06)

Kommentar av vd och koncernchef

”Trots pandemins negativa effekter och färre antal tillgängliga arbetstimmar levererar Rejlers ett EBITA-resultat om 34,4 (38,8) MSEK för det första kvartalet. Debiteringsgraden ökade månad för månad och noterade starka nivåer för mars. Detta tillsammans med att vi i dag har utsett en ny vd för Rejlers Finland gör att utsikterna för återstoden av 2021 har förstärkts”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

ANNONS
ANNONS