Teleoperatören Telia redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet.

ANNONS

aktieinvest-sponsorbanner

Resultatet före skatt var bättre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 2,30 kronor (2). Telia spår att 2018 års justerade ebitda-resultat för kvarvarande verksamhet blir i nivå med eller något högre än 2017.

Omsättningen uppgick till 21 187 miljoner kronor (21 130), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 20 968. Den organiska försäljningstillväxten var -0,3 procent. I föregående period var nivån -0,5 procent.

Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll till 3 750 miljoner kronor (3 737), med en rörelsemarginal exklusive extraordinära poster på 17,7 procent (17,7).

Telia redovisar ebitda, exklusive extraordinära poster, på 6 590 miljoner kronor (6 380), med en ebitda-marginal, ex eo, på 31,1 procent (30,2).

ANNONS
ANNONS

Resultatet före skatt var 3 939 miljoner kronor (7 671), analytikerkonsensus 3 321.

Nettoresultatet från kvarvarande verksamhet uppgick till 3 848 miljoner kronor (7 078).

Resultatet efter skatt blev 768 miljoner kronor (7 325).

”Baserat på den senaste utvecklingen i de pågående försäljningsprocesserna för Fintur har ledningens bästa bedömning av verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader för enheterna inom Fintur per 31 december 2017 resulterat i en total nedskrivning
om 3 550 miljoner kronor i det fjärde kvartalet som påverkar nettoresultat från
avvecklad verksamhet, varav 2 550 avser Azecell, 450 miljoner Moldcell och 550
miljoner Geocell. Dessutom redovisades en nedskrivning om 300 miljoner hänförlig till Ucell”, skriver bolaget.

Telia föreslår 2,30 kronor i utdelning (2) väntat 2,09.

ANNONS
ANNONS

Bolaget lämnar följande utsikter för 2018:

”Fritt kassaflöde i kvarvarande verksamhet exklusive licenser och utdelningar från intressebolag, förväntas bli på ungefär samma nivå som 2017 års nivå (9,7 miljarder kronor). Detta operationella fria kassaflöde tillsammans med beslutade utdelningar från intressebolag bör täcka en utdelning på omkring 2017 års nivå.

Justerad EBITDA i kvarvarande verksamhet, baserat på nuvarande struktur, i lokal valuta, exklusive framtida förvärv och avyttringar, förväntas vara i linje med eller något högre än 2017 års nivå (25,4 miljarder)”, skriver bolaget.

Telia, Mkr Q4-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016
Nettoomsättning 21 187 20 968 1,0% 21 130
Rörelseresultat, ex eo 3 750 3 737
Rörelsemarginal, ex eo 17,7% 17,7%
Resultat före skatt 3 939 3 321 18,6% 7 671
Nettoresultat 768 7 325
Utdelning per aktie, kr 2,30 2,09 10,0% 2
EBITDA, ex eo 6 590 6 380
EBITDA-marginal, ex eo 31,1% 30,2%