Det fanns vid Riksbankens senaste möte olika uppfattningar i direktionen.

Det huruvida köpen av statsobligationer bör förlängas efter årsskiftet, vilket framgår av protokollet från det senaste penningpolitiska mötet i oktober, där penningpolitiken lämnades oförändrad.

Man var dock överens om att det finns tid att avvakta ytterligare information som kan ha betydelse för ett beslut om en eventuell förlängning vid decembermötet.

Vid mötet beslutades att köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2017 i enlighet med direktionens beslut i april. Eftersom nuvarande köpprogram löper året ut ger det möjlighet att avvakta ytterligare information som kan påverka ett beslut i december om en eventuell förlängning av köpen, resonerade Riksbanken.

”Det fanns lite olika uppfattningar bland ledamöterna huruvida köpen av statsobligationer därefter bör förlängas. Man var dock överens om att det finns tid att avvakta ytterligare information som kan ha betydelse för ett beslut om en eventuell förlängning vid decembermötet”, heter det i protokollet.

ANNONS
ANNONS

Ledamoten Martin Flodén, som vid mötet i april ville att obligationsköpen skulle avslutas, uppgav under det oktobermötet att skälen för fortsatta obligationsköp inte har stärkts sedan dess.

”Resursutnyttjandet är fortsatt högt. Räntorna är låga, tillgången på krediter är god och de finansiella förhållandena är goda även i övrigt. Kronan stärks inte på ett sätt som förhindrar en fortsatt inflationsuppgång. Inflationen och inflationsförväntningarna har stigit, vilket indikerar ett starkare förtroende för inflationsmålet. Regeringen har aviserat en expansiv finanspolitik inför nästa år. Dessutom bedömer Flodén att fortsatta tillgångsköp inte längre på något påtagligt sätt gör den svenska penningpolitiken mer expansiv”, resonerade han.

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley menade att det inte hade varit ett väl underbyggt beslut om direktionen hade tagit ställning i frågan om obligationsköp redan vid oktobermötet.

Att köpa obligationer innebär enligt Skingsley växande risker för Riksbankens balansräkning vilket ställer höga krav på beslutsunderlaget. Mot bakgrund av att Riksbanken är nära måluppfyllelse finns det tid att avvakta ytterligare information till decembermötet, ansåg hon.

Ordföranden Stefan Ingves höll med om ståndpunkten att avvakta ytterligare information. Exempel på ytterligare information är den närmaste tidens inflationsutveckling och andra centralbankers beslut, angav han.