Skogsindustribolaget SCA redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Resultatet var positivt och bättre än väntat. Jämfört med föregående år steg vinsten.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 4 242 miljoner kronor (3 939), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 4 318.

Rörelseresultatet blev 786 miljoner kronor (532), väntat rörelseresultat var 745. Rörelsemarginalen var 18,5 procent (13,5).

Justerat ebitda-resultat blev 1 078 miljoner (826).

Resultatet efter skatt blev 596 miljoner kronor (413), analytikerkonsensus 565.

Omvärdering av biologiska tillgångar (skog) var 102 miljoner (120).

Operativt kassaflöde var 842 miljoner (570).

ANNONS
ANNONS

SCA föreslår 1,50 kronor i utdelning, väntat 1,27.

”Marknadsutvecklingen har under 2017 varit positiv för alla SCA:s produkter, förutom tryckpapper där marknaden har varit stabil. Under slutet av året har marknaden för tryckpapper förbättrats något. För trävaror, massa och kraftliner har det skett prisökningar under året. Dessa prisökningar har genomförts successivt. Priset för tryckpapper minskade under första halvåret och har varit stabilt under andra delen av året”, skriver bolaget.

SCA, Mkr Q4-2017 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2016
Nettoomsättning 4 242 4 318 -1,8% 3 939
Rörelseresultat 786 745 5,5% 532
Rörelsemarginal 18,5% 17,3% 13,5%
Nettoresultat 596 565 5,5% 413
Utdelning per aktie, kr 1,50 1,27 18,1%