Storbanken Nordea ska banta personalstyrkan med 6.000 medarbetare, varav 2.000 konsulter. (Foto: TT)
Storbanken Nordea ska banta personalstyrkan med 6.000 medarbetare, varav 2.000 konsulter. (Foto: TT)

ANNONS

Tusentals anställda ska bort när svångremmen dras åt rejält.

Nordea Bank planerar att minska antalet anställda med minst 6 000 personer, varav 2 000 är konsulter. Syftet är att säkra bankens långsiktiga konkurrenskraft. Det framgår av delårsrapporten.

Banken tar för att uppnå dessa effektivitetsvinster en transformationskostnad på 100 till 150 miljoner euro under årets fjärde kvartal. Nordea kommer att under kommande fyra år att ha transformationskostnader och avser redovisa dessa som löpande kostnader.

Nordea räknar för 2018 med en kostnadsbas, inklusive transformationskostnader, på cirka 4,9 miljarder euro, som successivt går ned under 4,8 miljarder euro år 2021.

Nordea Bank noterar stabila ut- och inlåningsmarginaler. Efterfrågan på företagslån är låg och den sedvanliga återhämtningen inom företagsrådgivning uteblev efter sommaren. Underliggande förvaltat kapital blev återigen rekordhögt, även om inflödet just nu är något längre än de långsiktiga trenderna. Kundaktiviteten på kapitalmarknaden fortsätter att gå ner på grund av låg volatilitet. Det framgår av delårsrapporten.

Kostnaderna har som förutspått vänt ned från de höga nivåerna under första halvåret 2017.

Kreditkvaliteten fortsätter att förbättras och kreditförlustrelationen minskade till 10 punkter, att jämföra med 13 punkter under föregående kvartal. Ungefär hälften av periodens kreditförluster var i olje- och offshoresektorn. Nordea räknar med att kreditförlusterna understiger det långsiktiga genomsnittet på 16 punkter under de kommande kvartalen.

ANNONS
ANNONS

”Trots ökande geopolitiska risker och obalanser i ekonomin ser vi en fortsatt synkroniserad tillväxt på våra hemmamarknader. Marginalerna förblir stabila, även om den sedvanliga återhämtningen i efterfrågan på företagsrådgivning efter semesterperioden uteblev. Kostnaderna utvecklades enligt plan och kreditkvaliteten förbättrades som förväntat. Kärnprimärkapitalrelationen låg kvar på 19,2 procent, och bufferten steg till 180 punkter, den högsta nivån någonsin”, kommenterar vd Casper von Koskull i delårsrapporten.

Bufferten är därmed högre än bankens målnivå på mellan 50 till 150 punkter.