I kristider händer det tyvärr alltför ofta att affärspartners hamnar i tvist av olika anledningar. Den vanligaste reaktionen är då ofta att hävda sin rätt till varje pris, men det är inte alltid det är den bästa strategin.

ANNONS

Sök en förhandlingslösning

Det första man bör göra när en tvist uppstått är att undersöka möjligheterna till en förhandlingslösning. Det är i de allra flesta fall den bästa och billigaste lösningen, även om den kanske innebär att man inte fullt ut får det man anser sig ha rätt till.
För att i så stor utsträckning som möjligt ha framgång i en tvisteförhandling är det viktigt att ta reda på hur det skulle gå om tvisten avgjordes av en domstol.

Man bör alltså ta reda på vad som gäller juridiskt, men man bör också undersöka hur man står sig bevismässigt. De allra flesta tvister avgörs nämligen på bevisfrågor, det vill säga parterna har olika uppfattningar om vad som hänt och den vinner som kan bevisa sitt påstående. Här gäller det också att ta reda på vad som händer om ingen av parterna kan bevisa sin uppfattning. En domstol avgör då tvisten utifrån s.k. bevisregler, dvs. regler om vem som vinner om ingenting kan bevisas.

Ta hjälp av en erfaren jurist

För att förbereda en tvisteförhandling behöver man alltså (i) ta reda på vad som gäller juridiskt (enligt lag eller avtal), (ii) ta reda på vilka bevisregler som gäller och (iii) undersöka vad man har för möjligheter att bevisa sin uppfattning. Om man gör detta ordentligt har man ett gott underlag för att bedöma hur stark man är i förhandlingen. Snabbaste och bästa sättet att göra det är att konsultera en jurist med erfarenhet av affärstvister.
I tvisteförhandlingen kommer sedan båda parter att redovisa vad man anser har hänt och vad det ska leda till.

Detta är naturliga diskussioner när man inte är överens, men det är viktigt att inte låsa sig och glömma bort att diskutera andra parametrar som kan hjälpa till att lösa tvisten, till exempel andra eller fortsatta affärer mellan parterna, hur tvisten påverkar företagets anseende på marknaden mm. Om sådana frågor övervägs seriöst och tas upp till seriös diskussion mellan parterna så underlättar det många gånger möjligheterna att hitta lösningar på tvister som annars lätt låser sig i ett skyttegravskrig.

Eftersom tvisteförhandlingar är något helt annat än affärsförhandlingar är det för de flesta värdefullt att söka hjälp av någon med erfarenhet av tvisterförhandlingar.

Hjälp via medling

Om parterna inte själva kan hitta en lösning, finns det möjlighet att söka hjälp via så kallad medling. Medling innebär att en utomstående neutral person får hjälpa till att försöka hitta en förhandlingslösning. Just att medlaren är neutral och inte driver en viss uppfattning kan många gånger göra det lättare att hitta kompromisser eller kommersiella lösningar.
Medling förutsätter att parterna är överens om att anlita medlare.

Domstol och skiljeförfarande

Om parterna inte kan komma överens kan någon av parterna ta tvisten till domstol för att få ett tvångsavgörande av tvisten. Domstolsförfaranden tar lång tid, kostar mycket pengar och är psykiskt påfrestande, vilket är ytterligare skäl att hitta kommersiella kompromisslösningar.
Inför domstolen får båda parter redogöra i detalj för vad de vill åstadkomma (kallas yrkande) och varför (kallas grund). Eftersom domstolens avgörande, domen, kommer att baseras på yrkandet och grunden är det väldigt viktigt att dessa utformas på rätt sätt, annars kommer domen att bli fel.
Domstolsförfarandet är också starkt formaliserat och det är lätt att göra fel. Man bör därför alltid anlita ett duktigt rättegångsombud som hjälp.
En sak som är viktig att tänka på i internationella tvister är att domstolars domar är nationella, dvs. de gäller som huvudregel bara i domstolens land. Inom EU finns det regler som gör att en dom från ett EU-land gäller i andra EU-länder, men utanför EU kan man normalt inte använda en dom i ett annat land än det land där domstolen finns.

I framför allt större tvister kan skiljeförfarande vara ett alternativ till domstol. Skiljeförfarande kan enklast beskrivas som en privat domstol vars avgörande erkänns av samhället. Skiljeförfarande kan användas i de flesta kommersiella tvister och många avtal innehåller bestämmelser om att tvister om avtalet ska avgöras genom skiljeförfarande.

Både för- och nackdelar

Skiljeförfarande har ett antal fördelar jämfört med domstol. För det första kan parterna påverka vilka som ska vara domare i tvisten och kan alltså se till att tvisten avgörs av kompetenta personer som kanske också har erfarenhet från den bransch tvisten handlar om. Ett skiljeförfarande går oftast snabbare än ett domstolsförfarande. Dels därför att de flesta skiljedomslagar och skiljedomsreglementen (se nedan) innehåller ett krav på skyndsam handläggning, dels därför att en skiljedom normalt inte kan överklagas. Det finns också större möjligheter att hålla tvisten och det som tvisten handlar om hemliga i ett skiljeförfarande. I en domstol är i princip allt som avhandlas offentligt.

ANNONS
ANNONS

Naturligtvis finns det också nackdelar. Den största nackdelen är att det är dyrare än domstol, ofta mycket dyrare. Anledningen till det är att det är parterna som betalar skiljemännens arvoden (till skillnad från domstol där staten betalar domarnas löner).

En stor fördel med skiljeförfarande i internationella affärer är att det finns internationella överenskommelser mellan länder som gör att en skiljedom är giltig i stort sett över hela världen. Till skillnad från en domstolsdom kan man alltså ta en svensk skiljedom till USA och få den verkställd där.

Magnus Brorsson, advokat, Advokatfirman Brorsson