SEB rapporterar ett rörelseresultat före kreditförluster som är högre än väntat under andra kvartalet. Dock är bankens kreditförluster högre än väntat. Banken meddelar att man godtar FI:s sanktionsavgift.

ANNONS

Kreditförlusterna uppgick till 2 691 miljoner kronor (386), väntat -1 729 miljoner.

”Vi har tidigare kommunicerat att en förväntad kreditförlustnivå på cirka 6 miljarder under 2020 skulle vara ett bra utfall givet den allvarliga ekonomiska nedgången. När nu ytterligare ett kvartal har gått tror vi att sannolikheten för den nivån har ökat, utifrån den makroekonomiska prognosen i SEB Nordic Outlook. Det är dock svårt att sia om framtiden”, säger vd Johan Torgeby i en kommentar i rapporten.

Rörelseresultatet blev 4 598 miljoner kronor (6 103). Utöver kreditförlusterna ingår här sanktionsavgift med 1 000 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 8 287 miljoner kronor (6 489), väntat var 7 030 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 13 999 miljoner kronor (12 197), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 12 754 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 047 miljoner kronor (5 692), väntat 6 357 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 4 364 miljoner kronor (4 735), väntat var 4 334 miljoner kronor.

Accepterar sanktionsavgift kopplad till penningtvätt


Tradingnettot uppgick till 3 541 miljoner kronor (1 482). ”Den negativa utvecklingen med fallande tillgångspriser och ökade kreditspreadar i det första kvartalet vände till stor del i det andra kvartalet, vilket i kombination med fortsatt hög kundaktivitet inom SEB:s Markets-affär ledde till en stark återhämtning”, säger vd Johan Torgeby.
Bolaget uppger samtidigt rörelsekostnader på -5 712 miljoner kronor (-5 708).

SEB har nu analyserat Finansinspektionens beslut att ge dem sanktionsavgift. ”Trots att SEB inte håller med om FI:s beslut i alla delar så har banken efter en samlad bedömning beslutat att inte gå vidare med ett överklagande. Härmed har alla svenska och baltiska tillsynsmyndigheter avslutat sina tillsynsärenden av SEB:s arbete mot penningtvätt.”

ANNONS
ANNONS

Nettoresultatet blev 3 501 miljoner kronor (4 892).

Vidare framgår att kostnaderna utvecklas i linje mot målet om 23 miljarder kronor.

SEB, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019
Intäkter 13 999 12 754 9,8% 12 197
Räntenetto 6 047 6 357 -4,9% 5 692
Provisionsnetto 4 364 4 334 0,7% 4 735
Tradingnetto 3 541 1 482
Rörelsekostnader -5 712 -5 708
Rörelseresultat före kreditförluster 8 287 7 030 17,9% 6 489
Kreditförluster -2 691 -1 729 -386
Rörelseresultat 4 598 6 103
Nettoresultat 3 501 4 892

Konsensusdata från Factset