Sveriges barometerindikatorn ökade i juni vilket framför allt förklaras av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. Efter ett historiskt stort fall i april noterades en ökning i maj vilket nu alltså fortsatt även i juni.

ANNONS

Barometerindikatorn uppgick till 75,2 under juni månad. Föregående månads utfall reviderades till 64,4 från 64,1.

Tillverkningsindustrins förtroende landade på 89,1 under juni månad. Föregående månads utfall reviderades till 76,4 från 76,8.

”Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg nästan 13 enheter i juni men ligger fortfarande klart under det historiska genomsnittet. Framför allt är det investeringsvaruindustrin som bidrar till uppgången. Ökningen förklaras främst av kraftigt uppjusterade produktionsplaner på tre månaders sikt”, skriver Konjunkturinstitutet.

Konsumentförtroendet uppgick till 84,0 under juni månad. Föregående månads utfall reviderades till 77,7 från 77,3.

”Alla ingående frågor i indikatorn bidrog till ökningen, ökningen beror emellertid främst på att hushållen har blivit mindre pessimistiska om utvecklingen av den svenska ekonomin de kommande tolv månaderna.”

ANNONS
ANNONS
Sverige juni, 2020 maj, 2020
Barometerindikator 75,2 64,4
Tillverkningsindustrins förtroende 89,1 76,4
Konsumentförtroende 84,0 77,7