Nordea Bank redovisar lägre resultat än väntat i tredje kvartalet. Intäkterna var också något lägre än väntat. Banken spår ett högre nettoresultat i år jämfört med 2017.

Räntenettot uppgick till 1 072 miljoner euro (1 185), väntat 1 074 miljoner euro. Provisionsnettot blev 703 miljoner euro (814), väntat var 775 miljoner euro.

Kreditförlusterna uppgick till -44 miljoner euro (-79).

Intäkterna uppgick till 2 046 miljoner euro (2 373), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 148.

Rörelseresultatet blev 866 miljoner euro (1 090), väntat rörelseresultat var 926.

Resultatet efter skatt blev 684 miljoner euro (832), analytikerkonsensus 706.

Resultat per aktie hamnade på 0,17 euro (0,21).

ANNONS
ANNONS

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 20,3 procent (19,3). I föregående kvartal var nivån 19,9 procent.

K/I-talet var 56 procent (51). I förra kvartalet var nivån 45.

Kreditförlustrelation 8 punkter jämfört med 10 punkter motsvarande period i fjol.

”Tredje kvartalet var utmanande, och vi är inte nöjda med intäktsutvecklingen. Räntenettot var stabilt, medan avgifts- och provisionsintäkterna och framför allt nettoresultat av
poster till verkligt värde var svaga, huvudsakligen till följd av svåra marknadsförhållanden och lägre företagsaktivitet. Emellertid fortsatte vi att leverera på vårt kostnadsprogram,
kreditkvaliteten var alltjämt stark och kapitalrelationerna nådde nya rekordnivåer”, säger vd
Casper von Koskull i en kommentar.

Han säger vidare: ”Vi följer vår kostnadsplan och för 2018 räknar vi med att nå en kostnadsbas på under 4,8 miljarder euro, med en ytterligare sänkning i lokala valutor 2019. För 2021 räknar vi med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, är cirka 3 procent lägre än för 2018. De återkommande intäkterna under 2018 når sannolikt inte upp till samma nivå som under 2017. Vi räknar dock ändå med ett högre nettoresultat 2018 jämfört med 2017. Kreditförlusterna väntas under kommande kvartal bli lägre än det långsiktiga genomsnittet”, säger bankchefen.

Nordea, MEUR Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Intäkter 2 046 2 148 -4,7% 2 373
Räntenetto 1 072 1 074 -0,2% 1 185
Provisionsnetto 703 775 -9,3% 814
Kreditförluster -44 -79
Rörelseresultat 866 926 -6,5% 1 090
Nettoresultat 684 706 -3,1% 832
Resultat per aktie, EUR 0,17 0,21

Konsensusdata från Factset