”Mer utmanande att nå upp till vår intäktsprognos för helåret”, säger Nordeas vd Casper von Koskull i en kommentar till delårsrapporten.

Nordea Bank redovisar något lägre rörelseresultat än väntat i första kvartalet. Bolaget ser alltså att det nu är en utmaning att nå intäktsmålet i år.

Totala intäkter uppgick till 2.315 miljoner euro (2 461) i första kvartalet, vilket var sämre än väntat. Bloomberg analytikerkonsensus låg på 2.390 miljoner euro.

Räntenettot uppgick till 1.053 miljoner euro (1.197), väntat 1.085 miljoner euro. Provisionsnettot blev 770 miljoner euro (866), väntat var 830 miljoner euro.

”Avgifts- och provisionsnettot minskade 8 procent i lokala valutor från förra kvartalet. Nedgången berodde på lägre kapitalförvaltningsintäkter till följd av resultatbaserade avgifter under fjärde kvartalet, överföringen av periodiserade avgifter till räntenetto, lägre förvaltat kapital samt lägre aktivitet på aktiekapitalmarknaden samt inom rådgivning”, skriver bolaget.

Kreditförlusterna uppgick till -40 miljoner euro (-113).

ANNONS
ANNONS

Rörelseresultatet blev 1 070 miljoner euro (1 102), väntat rörelseresultat var 1 084.

K/I-tal uppgick till 52 procent (51), i föregående kvartal var nivån 61.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,8 procent (18,8). I föregående kvartal var nivån 19,5 procent.

”Vi är trygga med att nettoresultatet förbättras 2018 jämfört med 2017, som vi tidigare
sagt. Eftersom de underliggande intäkterna under första kvartalet var lägre än väntat blir
det mer utmanande att nå upp till vår intäktsprognos för helåret”, säger vd Casper von Koskull i en kommentar.

Bolaget håller fast vid kostnadsmålet 4,9 miljarder euro i år.

Nordea, MEUR Q1-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2017
Intäkter 2 315 2 390 -3,1% 2 461
Räntenetto 1 053 1 085 -2,9% 1 197
Provisionsnetto 770 830 -7,2% 866
Kreditförluster -40 -86 -113
Rörelseresultat 1 070 1 084 -1,3% 1 102

Konsensusdata från Bloomberg