Byggbolaget NCC redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 14.349 miljoner kronor (13.382), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 14.272. Affärsområdena levererade ungefär som föregående år i det andra kvartalet förutom NCC Property Development som hade färre försäljningar att resultatavräkna, skriver bolaget.

Bolagets nya vd Tomas Carlsson skriver i en kommentar att efter ett första kvartal med mycket hög orderingång för NCC blev utfallet lägre i det andra kvartalet.

”Marknadsförutsättningarna är dock fortsatt överlag goda och ser vi till det första halvåret sammantaget var orderingången på en bra nivå och högre än föregående år”, skriver vd:n vidare.

Vd:n går även igenom affärsläget för bolaget:

”Det innefattar bland annat att jag går igenom pågående projekt i orderstocken, avsättningar och kundfordringar, balansposter som exploateringsfastigheter och andra tillgångar”.

ANNONS
ANNONS

Vd:n räknar att vara klar med sin analys under det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet blev 452 miljoner kronor (548), väntat rörelseresultat var 580. Rörelsemarginalen var 3,2 procent (4,1).

Endast NCC Building förbättrade resultatet, främst till följd av att man kom överens med kund i två projekt i Danmark och kunde lösa upp reserveringar. NCC Infrastructures resultat är fortsatt påverkat av svag lönsamhet i vägservice och i den norska anläggningsverksamheten. NCC Industrys resultat var i linje med föregående år medan NCC Property Development hade färre försäljningar att resultatavräkna i det andra kvartalet.

Orderingången under andra kvartalet landade på 13 834 miljoner kronor (16 385).

Orderstocken var 58 741 miljoner kronor per 30 juni (52 239). NCC:s orderstock är på en hög nivå men den genomsnittliga produktionstiden har ökat då man har fler stora projekt i orderstocken, delger Carlsson.

ANNONS
ANNONS

Resultatet före skatt var 427 miljoner kronor (522), analytikerkonsensus 562.

Resultatet efter skatt blev 341 miljoner kronor (435), analytikerkonsensus 449.

Resultat per aktie hamnade på 3,12 kronor (3,99).

NCC, Mkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 14 349 14 272 0,5% 13 382
Rörelseresultat 452 580 -22,1% 548
Rörelsemarginal 3,2% 4,1% 4,1%
Resultat före skatt 427 562 -24,0% 522
Nettoresultat 341 449 -24,1% 435
Resultat per aktie, kronor 3,12 3,99
Orderingång 13 834 16 385