Arkitektfirman White Arkitekter är positiva till den nationella plan regeringen har lagt fram om att föra ekonomin i en cirkulär riktning. ”Återbruk och underhåll av befintliga byggnader måste premieras”, säger bolagets hållbarhetschef. Just byggsektorn nämns flertalet gånger i regeringens handlingsplan. 

White Arkitekter presenterar sitt uttalande i ett pressmeddelande.

I dagarna beslutade regeringen om en nationell strategi för cirkulär ekonomi med målet att skynda på omställningen. Byggbranschen står idag för närmare en femtedel av Sveriges totala utsläpp.

För att klara klimatmålen i Agenda 2030 måste branschen gå från linjära till cirkulära affärsmodeller, materialflöden och processer, varpå White Arkitekter välkomnar regeringens beslut.

Byggsektorns nettoutsläpp ska elimineras

Redan 2030 ska byggsektorns utsläpp av växthusgaser ha minskat med hälften och år 2045 ska nettoutsläppen vara noll. Men övergången behöver skyndas på och tillvaratagandet av befintliga resurser är viktigare än någonsin.

”För att lyckas med omställningen krävs en ny typ av process som vi kallar cirkulär arkitektur. Större delen av alla byggnader är redan byggda och de är enorma materialbibliotek fyllda av råvaror som kan återanvändas. Idag slängs stora mängder fullt återvinningsbara material, vilket är slöseri med resurser. Avfallslagstiftningen måste ändras, så att avfall kan ses som en råvara”, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter.

ANNONS
ANNONS

Det är i tidiga skeden det finns möjligheter att skapa energieffektiva och klimatneutrala byggnader med låg miljöpåverkan, varpå arkitektur har en stor betydelse i den nödvändiga omställningen från en linjär till cirkulär ekonomi.

Vill se mer återbruk av befintliga byggnader

White Arkitekter välkomnar nya initiativ och åtgärder för att ekonomin ska bli cirkulär och för att den totala resursanvändningen ska minska.

Bolaget ser fram emot de handlingsplaner där styrmedel och åtgärder presenteras för respektive fokusområde i strategin för omställningen av Sverige.

”Återbruk och underhåll av befintliga byggnader måste premieras. Det kan exempelvis inte fortsatt få vara lönsamt att riva en fullt fungerande byggnad, ersätta den med en ny, utan att återbruka material, och ändå få högsta miljöcertifiering för den nya byggnaden. Rivning och nyproduktion bör ses som delar av en och samma process”, avslutar Anna Graaf.