Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (”FrontOffice”) har avyttrat 341 000 aktier och 785 900 teckningsoptioner i portföljbolaget QuickBit eu AB (”QuickBit”) till ett värde av 11 073 000 sek, motsvarande en totalavkastning om drygt 1100 %. Avyttringen skedde över marknaden med syfte att möjliggöra finansiering för nya kommande investeringar. Vinsten uppgick till 10 146 000 sek.

ANNONS

FrontOffice är ett investmentbolag vars syfte är att hitta spännande bolag i tillväxtfas, utveckla dem under 1 – 5 års tid och därmed säkerställa hög avkastning och sedan göra planerade exits. Bolaget har ägt QuickBit sedan 2017 och hjälpt dem att nå dit de är i dag. Dagens avyttring ger en avkastning på ca 1100 % på vårt satsade kapital.

Frontoffice har fortfarande en lock-up på 90 % av vårt aktieinnehav i QuickBit fram till juli 2020.

Efter avyttringen innehar FrontOffice 5 897 881 aktier och 3 927 100 teckningsoptioner i QuickBit, motsvarande 9,1% av kapital och röster. Avyttringen skedde inom ramen för den lock-up FrontOffice ingick i samband med QuickBits notering

ANNONS
ANNONS