IT-återförsäljaren Dustin redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var däremot lägre än väntat och jämfört med föregående år sjönk vinsten. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,00 kronor (2,71), väntat var 3,13.

Det är Dustins aktie som faller med 6 procent direkt i öppningen av Stockholmsbörsen vars storbolagsindex i skrivande stund är ned med 0,3 procent, enligt Di:s Börsmorgon.

Dustins omsättning uppgick till 3 026 miljoner kronor (2 524), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 046.

”Vi avslutar verksamhetsåret med en stark omsättningstillväxt på 20 procent i det fjärde kvartalet, varav drygt 11 procent organiskt. Tillväxten drivs fortsatt av en kraftig volymutveckling inom den publika sektorn, medan försäljningen till företagsmarknaden har varit lite avvaktande under kvartalet”, konstaterar vd Thomas Ekman.

Ebita-resultatet uppgick till 120 miljoner kronor (119), väntat 123, med en ebita-marginal på 4,0 procent (4,7).

Den lägre marginalen förklaras av en förändrad försäljningsmix med en hög andel försäljning till den offentliga sektorn med lägre lönsamhet. Jämfört med det tredje kvartalet har den justerade ebita-marginalen förbättrats något trots en generellt mer avvaktande marknad, uppger Dustin.

Rörelseresultatet blev 102 miljoner kronor (107), väntat rörelseresultat var 115. Här ingår jämförelsestörande poster om 3 miljoner kronor (4). Rörelsemarginalen var 3,4 procent (4,2).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 73 miljoner kronor (70,5), analytikerkonsensus 72.

Resultat per aktie hamnade på 0,83 kronor (0,90).

Dustin föreslår 3,00 kronor i utdelning (2,71), väntat 3,13.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 70,8 miljoner kronor (59,1).

”Vår finansiella ställning är fortsatt god och vi står väl rustade för fortsatt lönsam tillväxt, såväl organiskt som via förvärv”, avslutar Thomas Ekman sitt vd-ord.

Dustin, Mkr Q4-2018/2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2017/2018
Nettoomsättning 3 026 3 046 -0,7% 2 524
EBITA 120 123 -2,4% 119
EBITA-marginal 4,0% 4,0% 4,7%
Rörelseresultat 102 115 -11,3% 107
Rörelsemarginal 3,4% 3,8% 4,2%
Nettoresultat 73 72 1,4% 70,5
Resultat per aktie, kronor 0,83 0,90
Kassaflöde från löpande verksamhet 70,8 59,1
Utdelning per aktie, kronor 3,00 3,13 -4,2% 2,71

Konsensusdata från Factset