article.jpg

Intresset för drogtester bland arbetsgivaren har ökat kraftigt de senaste åren. Rättsläget beträffande drogtester i arbetslivet är dock fortfarande oklart. Det saknas en heltäckande reglering och det finns också vissa skillnader i skyddet för personliga integriteten i privat och offentlig sektor.

ANNONS
ANNONS

Flera statliga utredningar har undersökt frågan. Den senaste föreslog bl.a. att drogtester endast skall tillåtas när det finns ett berättigat ändamål och att ingreppet i den enskildes integritet framstår som godtagbart. I remissomgången var flera remissinstanser negativa till delar av utredningen..

Fackförbunden är generellt kritiska till att drogtester sker slumpmässigt när det inte direkt sker för att värna säkerheten på arbetsplatsen. Fackförbunden menar att testerna i sådana fall skapar osäkerhet och kränker de anställdas integritet. Man menar också att de är ett dåligt instrument för att förebygga missbruk.

Arbetstagare har ett befogat intresse av att skydda sin personliga integritet mot omotiverade drogtester. 8 § i Europakonventionen ger ett omfattande skydd för bl.a. sitt privat- och familjeliv och inkluderar den här typen av frågor.

En grundläggande utgångspunkt i Arbetsdomstolens domar har hittills varit att arbetsgivaren som utgångspunkt i kraft av sin arbetsledningsrätt har rätt att kräva drogtester av sina anställda, om åtgärden är motiverbar av säkerhetsskäl och intrånget i den personliga integriteten minimeras.

Även i arbeten där det inte finns direkta säkerhetsskäl har Arbetsdomstolen tidigare ansett att drogtester kan vara motiverade ur verksamhetssynpunkt, t.ex. i skolans värld. Arbetsdomstolens praxis ger dock inget stöd för att drogtester skall kunna beviljas av rena marknadsförings- eller kvalitetsskäl.

Allt fler parter på arbetsmarknaden har numera tecknat avtal om drogtester i fall det föreligger misstankar om missbruk hos en anställd på arbetsplatsen. Ett avtal om drogtestning kan dock aldrig verkställas tvångsmässigt utan får istället anses utgöra en förutsättning för anställning.

I samband med drogtester samlas personuppgifter in. Detta medför att personuppgiftslagen kommer att tillämpas i dessa fall.

Utredningsförslaget som nämnts ovan bereds just nu inom regeringskansliet. Det finns ett behov att bringa klarhet i frågan.

I denna artikel

ANNONS
ANNONS

ANNONS
ANNONS